لوگو

محصولات

ردیف عنوان کد محصول توضیح مختصر مشخصات فنی
1 رزین پلی استر غیر اشباع USP 2017 رزين پلي استر بر پايه ارتوفتاليک مشاهده فایل
2 رزین پلی استر غیر اشباع USP 2019M رزين پلي استر بر پايه ارتوفتاليک مشاهده فایل
3 رزین پلی استر غیر اشباع USP 2021N رزين پلي استر بر پايه ارتوفتاليک مشاهده فایل
4 رزین پلی استر غیراشباع USP 2023 رزين پلي استر بر پايه ارتوفتاليک مشاهده فایل
5 رزین پلی استر غیراشباع USP 501M رزين پلي استر بر پايه ارتوفتاليک مشاهده فایل
6 رزین پلی استر غیراشباع USP 573M رزين پلي استر بر پايه ارتوفتاليک مشاهده فایل
7 رزین پلی استر غیراشباع USP 501 رزين پلي استر بر پايه ارتوفتاليک -
ردیف عنوان کد محصول توضیح مختصر مشخصات فنی