لوگو

محصولات

ردیف عنوان کد محصول توضیح مختصر مشخصات فنی
1 الکید رزین بلند روغن S-4200-M-70 الکيد رزين بلند روغن بر اساس اسيد چرب سويا و آفتابگردان مشاهده فایل
2 الکید رزین بلند روغن S-4205-M-70 الکيد رزين بلند روغن بر اساس اسيد چرب سويا مشاهده فایل
3 الکید رزین بلند روغن S-4220-M-70 الکيد رزين بلند روغن بر اساس اسيد چرب سويا مشاهده فایل
4 الکید رزین متوسط روغن S-5010-M-50 الکيد رزين متوسط روغن بر اساس اسيد چرب سويا مشاهده فایل
5 الکید رزین متوسط روغن S-5015-MX-55 الکيد رزين متوسط روغن بر اساس اسيد چرب سويا مشاهده فایل
6 الکید رزین متوسط روغن S-5500-X-60 الکيد رزين متوسط روغن بر اساس اسيد چرب ويژه مشاهده فایل
7 الکید رزین متوسط روغن S-5501-X-60 الکيد رزين متوسط روغن بر اساس اسيد چرب سويا و آفتابگردان مشاهده فایل
8 الکید رزین متوسط روغن S-5501-MX-65 الکيد رزين متوسط روغن بر اساس اسيد چرب سويا و آفتابگردان مشاهده فایل
9 الکید رزین کوتاه روغن S-5510-M-55 الکيد رزين کوتاه روغن بر اساس اسيد چرب سويا مشاهده فایل
10 الکید رزین متوسط روغن S-5520-MX-55 الکيد رزين متوسط روغن بر پايه اسيد چرب سويا و آفتابگردان مشاهده فایل
11 الکید رزین کوتاه روغن S-6300-X-65 الکيد رزين کوتاه روغن بر اساس اسيد چرب سويا مشاهده فایل
12 الکید رزین متوسط روغن S-5510-M-55 الکيد رزين متوسط روغن بر اساس اسيد چرب سويا -
13 الکید رزین کوتاه روغن S-6315-X-65 الکيد رزين کوتاه روغن بر اساس اسيد چرب سويا مشاهده فایل
14 الکید رزین کوتاه روغن S-6400-X-50 الکيد رزين کوتاه روغن بر اساس اسيد چرب سنتتيک مشاهده فایل
15 الکید رزین کوتاه روغن S-6412-X-65 الکيد رزين کوتاه روغن بر اساس اسيد چرب سويا و آفتابگردان مشاهده فایل
16 الکید رزین کوتاه روغن S-6502-X-60 الکيد رزين کوتاه روغن بر اساس روغن تصفيه شده ويژه مشاهده فایل
17 الکید رزین کوتاه روغن S-6508-X-65 الکيد رزين کوتاه روغن بر اساس اسيد چرب نارگيل مشاهده فایل
ردیف عنوان کد محصول توضیح مختصر مشخصات فنی